Privacyverklaring

"Website pmazorgverzekering.nl"

Als u gebruik maakt van deze website, dan worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Op deze pagina vindt u de meest recente privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2016.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Berekenen van de premie
 • Overstappen naar de PMA zorgverzekering
 • Gebruik van het contactformulier
 • Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Geboortedatum (bij het berekenen van de premie)
 • NAW, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (bij het overstappen naar de PMA zorgverzekering)
 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier)
 • Geslacht, naam, e-mailadres (bij het aanmelden voor de nieuwsbrief)

Bewaartermijnen

De gegevens die u aan ons afgeeft worden bewaard voor zolang dat nodig is voor de uitvoering van de genoemde doeleinden.

 • Berekenen van de premie (de gegevens worden niet door ons bewaard)
 • Overstappen naar de PMA zorgverzekering (de gegevens worden bewaard zolang als dat de zorgverzekering loopt uitgezonderd de nationaliteit, BSN en IBAN welke niet door ons worden bewaard)
 • Gebruik van het contactformulier (de gegevens en gevoerde correspondentie worden maximaal twee jaar bewaard)
 • Aanmelden voor onze nieuwsbrief (de gegevens blijven onbeperkt bewaard, tenzij u zich voor de nieuwsbrief afmeld)

Wij houden vast aan bovenstaande bewaartermijnen, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Menzis sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Indien het voor de verwerking noodzakelijk is, kunnen persoonsgegevens in landen buiten de EU worden verwerkt. Wij zorgen dat ook dit gebeurt met inachtneming van de wettelijke regels.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u ons bereiken via de onderstaande gegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoekadres:

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel
(alleen op afspraak)

Postadres:

PMA
Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact:

T: 0180-320264
F: 0180-319848
E: klantenservice@pma.info